เอาชนะอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี Field Service ด้วยการรวบรวมเหตุผลทางธุรกิจ (Business Case) มาสนับสนุนความสำเร็จ

ในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน บริษัทด้าน Field Service ได้รับแรงกดดันที่จะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบริษัทอีกมากที่ยังเผชิญอุปสรรคในการเริ่มใช้งานเทคโนโลยี Field Service อุปสรรคสำคัญ 2 ประการ ก็คือข้อกำจัดด้านงบประมาณ และการขาดการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (stakeholder) และในการที่จะเอาชนะความท้าทายและนำเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ องค์กรจะต้องรวบรวมเหตุผลทางธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้

อุปสรรคที่ 1: ข้อจำกัดทางงบประมาณ

อุปสรรคสำคัญในการใช้เทคโนโลยี Field Service มาใช้งานก็คือข้อจำกัดทรัพยากรทางด้านการเงิน องค์กรต่างๆ มักเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณ อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจอัตรากำไรที่น้อยลง และงานสำคัญอื่นๆที่ต้องพิจารณาพร้อมกัน การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน ผู้บริหารที่ดำเนินการตัดสินใจอาจเกิดความลังเลเมื่อเจอปัญหาค่าใช้จ่ายมากขึ้นในขณะที่งบประมาณมีจำกัด
ในการเอาชนะอุปสรรคนี้ บริษัทต่างๆ ควรนำแนวทางการคิดแบบมองไปข้างหน้า (Forward-Thinking) สำหรับการใช้งานเทคโนโลยีนี้ โดยแทนที่จะมองว่าเป็นค่าใช้จ่าย ควรมองว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่า การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถระบุการประหยัดค่าใช้จ่าย การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเติบโตของรายได้อันเป็นผลมาจากใช้เทคโนโลยี การวาง Roadmap ทางด้านการเงินที่ชัดเจนเพื่อทำให้เทคโนโลยีนี้สอดคล้องไปกับเป้าหมายทางกลยุทธ์ จะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (stakeholder) คล้อยตามและสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร

อุปสรรคที่ 2: ขาดการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (stakeholder)

แม้ว่าจะมีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอ แต่การได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้-เสียนั่นก็เป็นความท้าทายแบบหนึ่ง ผู้มีส่วนได้-เสียตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงช่างเทคนิคภาคสนามอาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดการหยุดชะงักหรือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยี การต่อต้านนี้มักเกิดจากการขาดความตระหนักถึงข้อดีที่จะได้จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขอุปสรรคนี้ องค์กรต้องมีส่วนร่วมเชิงรุกกับผู้มีส่วนได้-เสียตลอดกระบวนการตัดสินใจ ช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใสมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการข้อกังวล ขจัดความเข้าใจผิดแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ปรับปรุงการให้บริการ และผลดำเนินการทางธุรกิจโดยรวม

สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดการวัดความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางธุรกิจจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้และสิ่งที่ผู้มีส่วนได้-เสียจะได้รับ การทำเวิร์คช้อป การดำเนินโครงการนำร่อง และการร่วมมือจากทีมงานหลักในขั้นตอนการคัดเลือกเทคโนโลยี สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ทีมงานทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน ช่วยให้เกิดจากการยอมรับมากขึ้น

การรวบรวมเหตุผลทางธุรกิจ

และเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดด้านงบประมาณและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้-เสีย องค์กรจะต้องรวบรวมเหตุผลทางธุรกิจในการโน้มน้าวในการใช้เทคโนโลยี Field Service  ขั้นตอนดังต่อไปนี้สามารถแนะนำให้องค์กรในขั้นตอนนี้:

ระบุ Pain Point: เริ่มต้นด้วยการระบุ Pain Point และปัญหาที่ส่วนงาน Field Service เจออยู่  พิจารณาว่าเทคโนโลยีสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร และปลดล็อกโอกาสที่ซ่อนอยู่ในการปรับปรุง

สรุปข้อดี: การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย-ประโยชน์เพื่อสรุปการใช้เทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงประโยชน์ที่จับต้องและจับต้องไม่ได้ อย่างเช่นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

การนำเสนอ ROI: นำเสนอ Road map ที่ชัดเจนให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวังในช่วงเวลาที่กำหนด เน้นระยะเวลาในการคืนทุนและแสดงผลกำไรทางการเงินระยะยาวที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี

วางแผนสอดรับกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีที่นำเสนอสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กร แสดงให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้จะส่งผลต่อการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในตลาดได้อย่างไร

การมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้-เสีย:  การที่ให้ผู้มีส่วนได้-เสียจากระดับต่างๆขององค์กรมีส่วนรวมในการวางแผนและขั้นตอนการตัดสินใจ จะช่วยลดข้อกังวลและให้โอกาสในการนำเสนอความคิดเห็นเพื่อสร้างฉันทามติและการสนับสนุน

โดยสรุปแล้ว ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีบริการภาคสนามมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น และการลดต้นทุนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดด้านงบประมาณและการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียก็เป็นความท้าทายที่สำคัญ โดยการรวมรวมเหตุผลทางธุรกิจจะทำให้เห็นถึงมูลค่าและ ROI ของการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และองค์กรสามารถก้าวข้ามอุปสรรรคและแสดงให้เห็นถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม  ซึ่งการเปิดรับเทคโนโลยีและการลงทุนในโซลูชันการบริการภาคสนามไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าเท่านั้น แต่ยังรับประกันอนาคตที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมบริการที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Field Service Management

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    Cookies Details

  • คุกกี้การตลาด

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Ads และ Facebook Pixel

Save