Human Capital Management on IFS Cloud

ในปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่องค์กรสมัยใหม่สามารถนำมาสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ เมื่อองค์กรเติบโตขึ้น การมีจำนวนพนักงานที่มากขึ้นย่อมมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการตามมา ระบบซอฟต์แวร์ HCM คือ เครื่องมือสำคัญที่จะมาเป็นตัวช่วยในการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดกระบวนการทำงานแบบเดิม 

Human Capital Management on IFS Cloud สามารถช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถจัดเก็บข้อมูลประวัติต่างๆ ของพนักงานไม่ว่าจะเป็น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา หลักสูตรพิเศษ หรือ ประกาศนียบัตร โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้สามารถนำมาประเมินสมรรถนะของพนักงาน (Competency) และวิเคราะห์ว่าองค์กรจะสามารถช่วยเหลือให้พนักงานเพิ่มทักษะและคุณสมบัติ (Skill and Qualification) ด้านใดเพิ่มเติม 

Employee File

ฟังก์ชันในหน้านี้ แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของพนักงานเพื่อให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างรอบด้าน

 • ข้อมูลส่วนตัว อย่างเช่น รูปถ่าย ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติการศึกษา ข้อมูลครอบครัว 
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไม่ว่าจะตำแหน่งงาน แผนก หน้าที่ความรับผิดชอบ ค่าตอบแทน
 • ประวัติพฤติกรรมของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการผิดทางวินัยหรือคำร้องของพนักงานในกรณีที่ถูกกลั่นแกล้งในสถานที่ทำงาน สามารถเก็บประวัติการสอบสวนและผลลัพธ์ ซึ่งองค์กรสามารถกำหนดเองได้
 • ขั้นตอนการพิจารณาให้เหมาะสมกับกรณีต่างๆ
 • ประวัติการประสบอุบัติเหตุของพนักงานภายในสถานที่ทำงาน (Health & Safety) เพื่อสามารถนำมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ ว่าเกิดจากความประมาทของพนักงาน หรือ การจัดวางของตามสถานที่ทำงาน หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ได้มาตรฐาน เพื่อนำมาปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานได้

โดยข้อมูลส่วนใดที่มีเอกสารเป็นไฟล์ก็สามารถนำมาแนบในหน้า Employee File ทำให้แผนกบุคคลทำงานง่าย ลดการจัดเก็บเอกสารของพนักงานในรูปแบบกระดาษออกไป อย่างเช่น ไฟล์สแกนบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง และประกาศนียบัตรต่างๆ

**ฟังก์ชัน Employee File สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ของพนักงานเป็นข้อมูลพื้นฐานของระบบ HCM

Employee Qualification

ระบบการเก็บข้อมูลด้านทักษะและคุณสมบัติของพนักงานนั้น ทางองค์กรสามารถจัดหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกในการวิเคราะห์หรือการค้นหา เช่น หมวดความรู้ด้านภาษา ด้านไอที ด้านวิศวกรรม โดยกำหนดคุณลักษณะของงาน (Job) ในเบื้องต้นว่าคุณสมบัติของพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานมีลักษณะแบบใด  

ในหมวดหมู่ของแต่ละทักษะสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยได้ เช่น ทักษะด้านภาษาสามารถแบ่งเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน นอกจากนี้ยังกำหนดระดับ (Level) ความรู้ตามที่ต้องการเพื่อให้ระบุว่าระดับภาษาของพนักงานอยู่ในระดับไหน เช่น ระดับเบื้องต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ด้านการวางแผนการฝึกอบรมให้แก่พนักงานตามตำแหน่งและเนื้องานที่ได้รับมอบหมาย ยกตัวอย่างเช่น งานธุรการ มีการกำหนดว่า เจ้าหน้าที่ฝั่งธุรการควรจะรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และความรู้ในการใช้โปรแกรม Excel ใน Level – 1 เป็นต้น

** ฟังก์ชัน Job ใช้ในการกำหนดลักษณะคุณสมบัติของตำแหน่งงาน

หลังจากที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในฟังก์ชัน Job แล้ว  จากนั้นก็มาบันทึกคุณสมบัติงานของพนักงานในหน้า Qualification  ตามคุณสมบัติที่แท้จริงของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นประวัติการศึกษาประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรม

**หน้าจอ Qualifications ใช้เก็บข้อมูลทักษะความสามารถของพนักงาน รวมถึงประกาศนียบัตรต่างๆ

จากข้อมูลที่ทางแผนกบุคคลกำหนดคุณสมบัติของฝ่ายธุรการ ระบบสามารถนำมาวิเคราะห์ว่าพนักงานตำแหน่งนี้ในปัจจุบันมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้หรือไม่ จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าพนักงานท่านนี้ยังขาดทักษะในด้านโปรแกรม Excel ทำให้ Competency Achievement อยู่ที่ 67%

**ฟังก์ชัน Employee Summary ใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถของพนักงานตามที่บริษัทกำหนด

Qualification Finder

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถทำการค้นหาพนักงาน จากเงื่อนไขด้านคุณสมบัติ ทักษะ หรือค้นหาเอกสารต่างๆที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ฝ่ายบุคคลต้องการหาพนักงานที่มีความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับ 1 ระบบก็จะทำการค้นหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตามกำหนด และสามารถบันทึกการค้นหานี้ เพื่อใช้ต่อไปในอนาคตได้

**ฟังก์ชัน Qualification Finder ช่วยให้ค้นหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตามต้องการ

นอกจากฟังก์ชันที่กล่าวมาเบื้องต้น IFS Human Capital Management ยังมีฟังก์ชันด้านอื่นๆ เช่น

 • การจัดการฝึกอบรม (Training Management) 
 • การจัดการด้านการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงาน (Expense Management)
 • การจัดการวันลา (Absence Management)
 • การจัดหาพนักงาน (Recruitment)

และ ด้วย Human Capital Management on IFS Cloud จะทำให้ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลพนักงานออนไลน์และดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์  อีกทั้งพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองผ่านออนไลน์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (Personal Information) การขอลาหยุด (Leave) การขอเดินทาง (Travel Request) ทำใบเบิกค่าใช้จ่าย (Expense Claim) และ การบันทึกเวลาทำงาน (Time & Attendance) เป็นต้นจะเห็นได้ว่าระบบ Human Capital Management เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการบริหารบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ความสะดวกในการเข้าถึงและจัดการข้อมูล โดยสิ่งเหล่านี้ช่วยให้การทำงานของทั้งองค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Human Capital Management

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้การตลาด

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Ads และ Facebook Pixel

Save